De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgradar 2015

Kwartaal 4

De Limburgradar voor het vierde kwartaal van 2015 (editie april 2016) bevat enkele opvallende conclusies.

 • De Limburgradar voor het 4de kwartaal van 2015 is uitermate positief. Zowel in Limburg als in Vlaanderen scoren 12 van de 13 indicatoren beter dan in het 4e kwartaal van 2014. Met 9 indicatoren waarop Limburg vergeleken met Vlaanderen beter scoort, presteert Limburg globaal beter dan Vlaanderen.
 • De meest gunstige scores in deze Limburgradar zijn het sterk toegenomen aantal bouwvergunningen voor niet-woongebouwen (+ 43,0 %) en voor de renovatie van woongebouwen (+ 39,8 %), het groeiend aantal ontvangen vacatures (+ 34,7 %) en het stijgende totale investeringsbedrag van de Limburgse bedrijven (+ 33,0 %). Enkel het totaal aantal Limburgse loontrekkenden gaat er, weliswaar beperkt, op achteruit (- 0,3 %).
 • Nadat het aantal Limburgse niet-werkende werkzoekenden (nwwz) in de eerste drie kwartalen van 2015 telkens is toegenomen t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2014, vertoont het 4de kwartaal van 2015 voor het eerst een lichte daling van de werkloosheidscijfers (- 0,3 %) in vergelijking met het voorgaande jaar. In Vlaanderen is de daling beduidend sterker (- 1,5 %).
 • De Limburgse bedrijven scoren in de laatste drie maanden van 2015 opmerkelijk beter dan hun Vlaamse collega’s inzake investeringen (+ 33,0 % vs. + 9,1 %), uitvoer (+ 8,3 % vs. -1,0%) en omzet (+ 4,7 % vs. + 2,3 %).
 • In het laatste kwartaal van 2015 werden in Limburg 1.515 btw-plichtige ondernemingen opgericht, 3,4 % meer dan een jaar eerder (Vlaanderen: + 8,2%). Tegelijkertijd gingen in Limburg 167 ondernemingen in vereffening, een daling van 14,8 % in vergelijking met het laatste kwartaal van 2014 (Vlaanderen: - 11,4 %).
 • Op jaarbasis (2015 vs. 2014) vertonen 9 van de 13 indicatoren in de Limburgradar een positieve evolutie. Ook hier is de vooruitgang in Limburg over het algemeen iets meer uitgesproken dan in Vlaanderen, wat opmerkelijk is gezien de sluiting van Ford Genk en haar toeleveranciers eind 2014.
 • Vooral de dalende tijdelijke werkloosheid, het toegenomen vacatureaanbod en de stijgende investeringen laten sterke scores optekenen in Limburg in 2015 t.o.v. 2014. Voorts scoort Limburg beter dan Vlaanderen inzake uitvoer, omzet en bouwvergunningen voor niet-woongebouwen en voor de renovatie van woongebouwen. De evolutie in Vlaanderen is beter dan Limburg voor wat betreft het aantal loontrekkenden, het aantal niet-werkende werkzoekenden, het aantal starters, het aantal faillissementen en het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen.

Lees de Limburgradar 2015 (kwartaal 4) in pdf-formaat.

Kwartaal 3

De Limburgradar voor het derde kwartaal van 2015 (editie januari 2016) bevat enkele opvallende conclusies.

 • De Limburgradar voor het 3de kwartaal van 2015 vertoont een overwegend gunstige evolutie. Van de 13 beschouwde indicatoren laten er in Limburg 10 en in Vlaanderen 11 een verbetering zien in het 3e kwartaal van 2015 t.o.v. het 3de kwartaal van 2014. Op 7 van de 13 indicatoren scoort Limburg beter dan Vlaanderen.
 • De beste scores in Limburg worden opgetekend door een daling van de tijdelijke werkloosheid (- 33 %), een toenemend aantal ontvangen (+ 18,1 %) en openstaande (+16,8 %) vacatures, een stijgend aantal afgeleverde bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen (+ 15,7 %) en een hoger investeringsbedrag bij de Limburgse bedrijven (+ 11,1 %).
 • In vergelijking met het 3de kwartaal van 2014 telt Limburg, in tegenstelling tot Vlaanderen, in het 3de kwartaal van 2015 meer niet-werkende werkzoekenden (+ 0,8 %) en minder loontrekkenden (- 0,2 %).
 • De dalende tendens van de tijdelijke werkloosheid in de eerste drie kwartalen van 2015 is sterker in Limburg dan in Vlaanderen. In Limburg daalde de tijdelijke werkloosheid in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2014 met 22,7 %, in Vlaanderen met 9,5 %.
 • De Limburgse bedrijven kennen de afgelopen kwartalen een merkelijk betere evolutie van de omzetcijfers dan hun Vlaamse en Belgische collega’s.
 • Sinds eind 2013 zit de Limburgse export in de lift. In het 3de kwartaal van 2015 voerden de Limburgse bedrijven 2,5 % meer uit naar het buitenland dan in het 3de kwartaal van 2014. Op Vlaams niveau is er sinds begin 2015 een einde gekomen aan de stijging van de export. In het 3de kwartaal van 2015 daalde de Vlaamse export met 6 % t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2014.
 • 131 Limburgse ondernemingen gingen in het 3de kwartaal van 2015 in vereffening. Dat zijn er 3 % minder dan een jaar voordien. In Vlaanderen werden 18,2 % minder faillissementen uitgesproken in het 3de kwartaal van 2015.
 • Na een sterke terugval van het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen sinds medio 2014, lijkt de situatie zich in het 3de kwartaal van 2015 te herstellen met een stijging van 15,7 % in Limburg tot zelfs 47,6 % in Vlaanderen in vergelijking met het 3de kwartaal van 2014. Ook het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor de renovatie van woongebouwen kent een gunstig verloop in het 3de kwartaal van 2015. Het aantal vergunningen voor de bouw en renovatie van niet-woongebouwen stabiliseert.

Lees de Limburgradar 2015 (kwartaal 3) in pdf-formaat.

Kwartaal 2

De Limburgradar voor het tweede kwartaal van 2015 (editie oktober 2015) bevat enkele opvallende conclusies.

 • Zowel in Limburg als in Vlaanderen scoren 9 van de 13 indicatoren in het 2de kwartaal van 2015 beter dan in het 2de kwartaal van 2014. Positieve uitschieters in Limburg zijn de afname van de tijdelijke werkloosheid (- 25,3 %), het toegenomen aantal openstaande vacatures (+ 20,8 %) en de toename van het aantal bouwvergunningen voor niet-woongebouwen (+ 15,0 %).
 • De slechtste score wordt andermaal opgetekend door het aantal afgeleverde vergunningen voor nieuwbouwwoningen (Limburg: - 41,8 %; Vlaanderen: - 31,3 %).
 • Terwijl het aantal loontrekkenden in Vlaanderen in het 2de kwartaal van 2015 steeg met 0,8 % t.o.v. het 2de kwartaal van 2014, daalde het aantal loontrekkenden in Limburg met 0,2 %.
 • In de maanden april, mei en juni van dit jaar bedraagt de werkloosheidsgraad in Limburg gemiddeld 8,27 %, een stijging met 0,27 % t.o.v. dezelfde maanden in 2014. Hierdoor is het verschil met Vlaanderen (gemiddeld 7,50 %; stijging met 0,04 %) weer wat verder uitgediept.
 • De exportcijfers en het investeringsbedrag van bedrijven vertonen vrij grote verschillen tussen Limburg en Vlaanderen. Inzake export scoort Limburg (+ 3,5 %) merkelijk beter dan Vlaanderen (- 7,5 %), terwijl het investeringsbedrag van de Vlaamse bedrijven (+ 26,7 %) verhoudingsgewijs beduidend hoger ligt dan dat van de Limburgse collega’s (+ 0,1 %).
 • De stijgende trend van het aantal starters sinds begin 2014 blijft ook in het 2de kwartaal van 2015 aanhouden. In Limburg stijgt het aantal starters in dat kwartaal met 4,9 % t.o.v. het 2de kwartaal van 2014, in Vlaanderen met 6,8 %.
 • In het 2de kwartaal van 2015 gingen 191 Limburgse bedrijven failliet. Dat zijn er 1,5 % minder dan in het 2de kwartaal van 2014. In Vlaanderen ging het in het 2de kwartaal van 2015 om in totaal 1.296 faillissementen, een daling met 3,2 % t.o.v. 2014.
 • Zowel de Limburgse als de Belgische conjunctuurcurven vertonen sinds begin 2015 terug een stijgende trend, wat wijst op een toenemend ondernemersvertrouwen. Die stijgende trend wordt ook in het 2de kwartaal van 2015 bevestigd. Van de sectorale conjunctuurcurven vertoont in Limburg vooral de bouwnijverheid een sterk opwaartse tendens in het 1ste semester van 2015.

Lees de Limburgradar 2015 (kwartaal 2) in pdf-formaat.

Kwartaal 1

De Limburgradar voor het eerste kwartaal van 2015 (editie juli 2015) bevat enkele opvallende conclusies.

 • In Limburg laten 6 indicatoren in vergelijking met een jaar eerder een positieve evolutie zien in het 1e kwartaal van 2015, met name de tijdelijke werkloosheid, het aantal ontvangen en openstaande vacatures en de export, omzet en investeringen van de Limburgse bedrijven.
 • Met slechts 5 indicatoren waarop Limburg beter scoort dan Vlaanderen, presteert Limburg globaal minder goed dan Vlaanderen.
 • Door de sluiting van Ford Genk eind 2014 neemt de werkloosheid in Limburg in het 1ste kwartaal van 2015 sterker toe dan in Vlaanderen (+ 3,4 % t.o.v. + 0,4 %).
 • In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen kent Limburg begin 2015 opnieuw een stijging van het aantal faillissementen.
 • De stijgende tendens bij de omzet, export en investeringen die de Limburgse bedrijven in 2014 lieten optekenen, lijkt zich begin 2015 verder te zetten.
 • Opvallend, zowel in Limburg als in Vlaanderen, is de sterke afname van het aantal starters. Dit wordt verklaard door de kunstmatige piek van begin 2014 die veroorzaakt werd door de btw-plicht voor advocaten. In feite zit het aantal starters zelfs in stijgende lijn.
 • De best scorende indicator in deze Limburgradar is de tijdelijke werkloosheid. Vergeleken met een jaar eerder telt Limburg in het 1ste kwartaal van 2015 14 % minder tijdelijk werklozen. In Vlaanderen blijft dit aantal stabiel.
 • Na een kortstondige terugval van het aantal ontvangen en openstaande vacatures in het laatste kwartaal van 2014, vertoont het vacature-aanbod begin 2015 opnieuw een stijgende trend.
 • In tegenstelling tot Vlaanderen kent Limburg in het 1ste kwartaal van 2015 een daling van het aantal goedgekeurde vergunningen voor renovaties van woongebouwen en voor renovatie en nieuwbouw van niet-woongebouwen.
 • Ondanks een sterke daling van het aantal afgeleverde vergunningen voor nieuwbouw-woningen, lijkt de evolutie zich na enkele (positieve en negatieve) recordmaanden stilaan te normaliseren begin 2015.

Lees de Limburgradar 2015 (kwartaal 1) in pdf-formaat.

Provincie Limburg is ook social