De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Subsidiereglement voor klasbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven in Limburg

maandag, 16 januari 2012

Artikel 1

Binnen de perken van de door de provincie Limburg aan Plattelandsklassen vzw goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan Plattelandsklassen vzw een subsidie toekennen aan scholen die een klasbezoek brengen aan een land- of tuinbouwbedrijf.

Artikel 2

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de school een klasbezoek brengen aan een bedrijf dat deel uitmaakt van het netwerk "Boeren met klasse". Alle land- en tuinbouwbedrijven in hoofd- of bijberoep, gevestigd in (Belgisch-)Limburg komen in aanmerking om deel uit te maken van het netwerk "Boeren met klasse".

Artikel 3

Om toe te treden tot het netwerk "Boeren met klasse" geeft de betrokken land- of tuinbouw(st)er blijk van een goede sociale en professionele onderlegdheid. Hij/zij staat in voor de ontvangst van de klassen en verstrekt alle nuttige informatie of technische toelichting betreffende de werking van het bedrijf. De bedrijfsgebouwen zijn ingericht en uitgerust overeenkomstig wat nodig is voor het ontvangen van klasbezoeken, met inachtneming van de nodige beveiliging. In dit verband moet de exploitant een verzekering afsluiten tegen ieder risico dat, in het kader van de klasbezoeken met didactisch karakter, enige schade kan inhouden voor derden. Als leidraad voor het verzorgen van klasbezoeken wordt een handboek ter beschikking gesteld door Plattelandsklassen vzw.

Artikel 4

Wie voor toetreding tot het netwerk in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op het daartoe bestemde formulier indienen bij Plattelandsklassen vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven. Op straffe van verval moet dit gebeuren uiterlijk op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft (met uitzondering van het jaar 2012, waar dit uiterlijk op 15 maart 2012 moet gebeuren). De aanvraag wordt uiterlijk op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of gemaild, of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Artikel 5

Plattelandsklassen vzw toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement en erkent de bedrijven voor het netwerk "Boeren met klasse" in samenspraak met de Dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg.

Artikel 6

Het bedrijf van het netwerk "Boeren met klasse" houdt een register bij van alle bezoeken.

Artikel 7

Onder een klas wordt enkel een klas in schools verband verstaan. Een klas bestaat uit minimaal 10 en maximaal 30 personen. Voor het buitengewoon onderwijs kan van dit minimum afgeweken worden.

Artikel 8

Aan de school worden de volgende vergoedingen toegekend:

 • een vergoeding van 50,00 euro per boerderijbezoek (minimumduur van 1,5 uur)
 • De school kan ook een vergoeding krijgen voor een tweede bezoek op hetzelfde bedrijf op voorwaarde dat het een andere klas is en het bezoek doorgaat op een ander dagdeel. Dit met een maximumvergoeding van 100 euro per dag per bedrijf.

De betaling gebeurt door overschrijving op de financiële rekening van de aanvrager overeenkomstig de regels van de begroting van Plattelandsklassen vzw.

Artikel 9

De vergoeding kan slechts toegekend worden na volgende procedure:

 • De school maakt een afspraak voor een klasbezoek met een land- of tuinbouwbedrijf van het netwerk Boeren met Klasse. Het actuele aanbod van dit netwerk is terug te vinden op www.limburg.be/boerenmetklasse.
 • De school geeft via het reservatieformulier tijdig, i.c. ten laatste 10 werkdagen voor het bezoek, alle gegevens door aan Plattelandsklassen vzw, t.a.v. Boeren met Klasse Limburg, Diestsevest 40, 3000 Leuven, fax 016 28 60 29, boerenmetklasse@plattelandsklassen.be. Na ontvangst van deze, krijgt de school per mail een bezoekformulier (evaluatie en schuldvordering).
 • Na het bezoek betaalt de school het verschuldigde bedrag aan de land- of tuinbouwer en laat het bezoekformulier ter plaatse ondertekenen.
 • De school stuurt het volledig ingevulde en originele bezoekformulier (evaluatie en schuldvordering), uiterlijk binnen de maand na het bezoek, naar Plattelandsklassen vzw, t.a.v. Boeren met Klasse Limburg, Diestevest 40, 3000 Leuven.

Artikel 10

Alle subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.
In de volgende gevallen:

 • één of meer bepalingen van het toepasselijk reglement werden niet nageleefd
 • onjuiste of onvolledige gegevens werden aan Plattelandsklassen vzw meegedeeld
 • de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken werden niet gerespecteerd

kan Plattelandsklassen vzw één of meerdere van de volgende sancties opleggen:

 • de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd
 • de betaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk betaalde subsidies wordt stopgezet
 • de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode.

Artikel 11

Dit reglement is gekoppeld aan de toekenning door de deputatie van de provincie Limburg van de projectsubsidie aan Plattelandsklassen vzw voor ondersteuning van landbouweducatie in de provincie Limburg. Deze toekenning is jaarlijks herzienbaar.

Artikel 12

Provincie Limburg en Plattelandsklassen vzw houden zich het recht toe deze subsidie ten allen tijde op te heffen of de voorwaarden te wijzigen.

Dit reglement startte op 16 januari 2012.

Nuttige links:

Contactgegevens dienst

Landbouw en Platteland, Directie Ondernemen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 74 42
e-mail landbouwenplatteland@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Provincie Limburg is ook social