De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Beleidsnota 2017 - Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg

Tijdens de Novemberzittingen 2016 stelde de deputatie haar doelstellingen voor. De realisatie van de doelstellingen (Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg) vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2016 gelegd worden binnen elk beleidsdomein, maken de gedeputeerden bekend tijdens hun beleidstoelichtingen.

Traditioneel starten de Novemberzittingen met de rede van de gouverneur ter gelegenheid van de opening van het provinciale werkjaar. Van die traditie werd in 2016 afgeweken om de novemberzittingen te comprimeren en efficiënter te vergaderen. Daarom werd de rede van de gouverneur niet meer gekoppeld aan deze zittingen en werd voorgesteld deze te laten doorgaan bij het begin van het nieuwe kalenderjaar. De rede van de gouverneur vond daarom plaats tijdens de eerste provincieraad van 2017.

Rede van de gouverneur

Download "XII werken voor Limburg".

Over zijn visie ...

"In mijn nieuwjaarstoespraak voor de gestelde lichamen vorige week woensdag had ik het over de 'XII werken voor Limburg'. Het was een persoonlijke greep uit de vele werven die in Limburg open staan. De kerngedachte die ik hierbij voor ogen had was helder en simpel tegelijk: de Limburgse beleidsmakers te vragen daadkrachtig en zelfbewust de zaken aan te pakken én hoop en vertrouwen te geven voor de toekomst.
De bouwstenen daarvoor vinden we zoals steeds in onze eigen omgeving en in onze eigen leefwereld en begint alles bij onszelf. De XII werken handelden heel concreet over volgende uitdagingen die onmiddellijk kunnen opgepakt worden."

Over zijn opdracht ...

"Ik denk dat het goed is dat ik vandaag samen met u eens een keer kort stilsta bij de functie, de rol en de figuur van de gouverneur. Om u te vertellen wie de gouverneur is, wat hij doet, moet doen en mag doen. En vooral ook om misverstanden te vermijden.
Ik ga u geen volledig overzicht kunnen geven van al mijn opdrachten, dat zou ons écht wel te ver leiden, maar ga wel proberen om u een zo getrouw mogelijk beeld te schetsen."

Terug naar boven

Frank Smeets

Download de toelichting (.pdf).

Op 7 november 2016 lichtte gedeputeerde Frank Smeets zijn beleid voor 2017 toe.

Een samenvatting ...

G-sportcentrum Dommelhof: een unieke positie in Vlaanderen

Sport wordt vanaf 2018 een Vlaamse bevoegdheid, maar het Provinciaal Domein Dommelhof blijft onder Limburgs beleid. We bouwen het Dommelhof uit tot een G-sportcentrum met specifieke begeleidingsprogramma’s in aangepaste settings. We werken daarvoor samen met verschillende partners, zoals revalidatiecentra, ziekenhuizen en scholen. Meerdere G-sporttakken komen aan bod en we maken de combinatie met cultuur en kunst om de aantrekkingskracht nog te vergroten.

Het Dommelhof zal zo een unieke rol vervullen in Vlaanderen voor mensen met een beperking. In mei 2017 is het bovendien de thuisbasis voor verschillende sporttakken tijdens de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium.

Woon-zorg: een goede woonkwaliteit voor álle Limburgers

In het provinciale woonbeleid blijven we streven naar een goede woonkwaliteit voor alle Limburgers. We ontwikkelen een algemeen inclusief beleid dat gericht is op alle groepen in onze samenleving. In 2017 stimuleren we dan ook tal van projecten waarin de relatie tussen wonen en zorg centraal staat. Die projecten spitsen zich toe op onder meer ouderen, personen met een handicap en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Ontwikkelingssamenwerking: focus op projecten rond zelfredzaamheid

De provincie blijft er een erezaak van maken om 0,7 procent van haar eigen inkomsten  te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Gecombineerd met federale subsidies kunnen we zo onder meer het onderwijsprogramma "Kleur Bekennen" verderzetten en het aanbod "Laat je strikken voor de wereld" voor socioculturele organisaties ondersteunen.

Het zwaartepunt van onze ontwikkelingssamenwerking ligt bij de "4de Pijler-projecten" in ontwikkelingslanden. Dat zijn kleinschalige projecten van Limburgers of Limburgse organisaties in het Zuiden die uitgaan van de kracht en zelfredzaamheid van de mensen ter plaatse. Die projecten mobiliseren in Limburg honderden vrijwilligers.

Terug naar boven

Ludwig Vandenhove

Download de toelichting (.pdf).

Tijdens de Novemberzittingen, op 7 november 2016, deed gedeputeerde Ludwig Vandenhove zijn beleid voor 2017 uit de doeken.

Een samenvatting ...

Ludwig Vandenhove zet volgend jaar verder in op één van de sterkste troeven van onze provincie: ons milieu en onze natuur. De acties om Limburg klimaatneutraal te krijgen tegen 2050 wordt samen met de gemeenten en Limburgers verder gezet. Ook op het vlak van veiligheid en inbraakpreventie zal het vernieuwend provinciaal beleid verder worden uitgebouwd. Nu Vlaanderen gezegd heeft dat we als provincie Limburg dierenwelzijnsbeleid mogen blijven doen, zetten we hier opnieuw financiële middelen voor in.

Leefmilieu en natuur: Limburg zet de toon

We moeten onze acties verder om Limburg klimaatneutraal te krijgen tegen 2050, samen met de gemeenten en alle Limburgers. Als provincie leggen we telkens opnieuw de puzzel van het klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Samen met alle actoren, omdat we met een gezamenlijk beleid veel meer bereiken dan met een som van losse initiatieven.

We ondersteunen initiatieven in de circulaire en deeleconomie en via de vzw Uitmuntend Limburg werken we mee aan een alternatieve Limburgse munt.

We kunnen onze troeven op het vlak van milieu en natuur vrijwaren en zelfs nog meer uitspelen.

Een absolute prioriteit voor Limburg is overstromingen en wateroverlast voorkomen. Als grootste waterloopbeheerder zal de provincie een belangrijke coördinerende rol spelen in een globaal efficiënt plan rond onze afwateringssystemen.

In 2017 starten we met de plannen en vergunningsaanvragen voor de bouw van een nieuw duurzaam bezoekerscentrum met een werkhuis op het Provinciaal Domein Nieuwenhoven.

Veiligheid: preventie, bemiddeling en bijscholing

We zetten het provinciale preventieplan en het initiatief  "1 dag niet" verder om het aantal diefstallen in woningen te verminderen. We ondersteunen de gemeenten en de politie om burenbemiddeling te promoten als integraal onderdeel van hun veiligheidsbeleid. En vanaf 2017 organiseren we een jaarlijkse Dag van de Preventie met focus op ervaringsuitwisseling en bijscholing. Ook zullen we de initiatieven vanuit de bevolking, zoals onder andere WhatsApp-groepen, ondersteunen en coördineren.

PLOT: ambitieus verder werken

Ook in 2017 werkt het PLOT ambitieus en dynamisch verder aan het Limburgse veiligheidsonderwijs en de dienstverlening voor de lokale besturen. We bouwen onder meer een multifunctionele oefenhal op de PLOT-site. Bovendien wordt een drone aangekocht om de verschillende politiezones vertrouwd te maken met dit nieuwe technische hulpmiddel.

Personeelsbeleid: met de handrem op

Onze acties binnen het provinciale personeelsbeleid zijn beperkt door de uitwerking van de Vlaamse hervormingen. 2017 wordt dus opnieuw een overgangsjaar. We krijgen een extra jaar de tijd om enkele heikele punten op te lossen, zoals de pensioenproblematiek van het statutair personeel.

Dankzij een kritisch aanwervingsbeleid en een strikte personeelsbudgettering kunnen we ons personeel werkzekerheid bieden. Vandaag én in de toekomst.

De (niet-)confessionele geloofsgemeenschappen

De provincie is decretaal verplicht om financieel bij te dragen aan de werking van de dertien erkende islamitische gemeenschappen, de vijf orthodoxe kerkfabrieken en de kathedrale kerkfabriek.
Voor de vrijzinnigen gelden identieke financiële verplichtingen, maar die wetgeving is federaal geregeld. Dat verandert niet in de nabije toekomst.

Door het subsidiëren van geloofsovertuigingen kan de overheid zorgen voor een echt diversiteits- en intercultureel en interreligieus beleid.

De politiek, de overheid moet het pluralisme op alle domeinen stimuleren en moet verenigen, niet verdelen.

Terug naar boven

Igor Philtjens

Download de toelichting (.pdf).

Op 9 november 2016 lichtte gedeputeerde Igor Philtjens zijn beleid voor 2017 toe.

Een samenvatting ...

Cultuur: eindelijk duidelijkheid

Het laatste jaar dat de provincie bevoegd is voor cultuur bereiden we de toekomst voor om met de nieuwe beheerders als partners samen te werken, complementair aan elkaar. Want de culturele instellingen blijven waardevol voor de cultuurtoeristische aantrekkingskracht van onze regio. We laten hen niet los maar maken van hen onze geprivilegieerde partners.

Bokrijk en Dommelhof: provincie laat cultuur niet los

Bokrijk en Dommelhof zijn en blijven provinciale domeinen. We ondersteunen en versterken hen ook in de toekomst. Zo kunnen alle Limburgers en bezoekers genieten van hun werking. Dat betekent nog meer Theater Op De Markt met Dommelhof en nog meer ondernemend vakmanschap in Bokrijk.

Toerisme: versterken verbinden vermarkten

Vanuit Toerisme (maar ook vanuit Erfgoed: bijv. Mijnbelevingscentrum be-MINE!) vergroten we onze inspanningen door het initiëren en het faciliteren van kwaliteitsvolle projecten met een bovenregionale uitstraling. Het toerisme in Limburg groeit exponentieel. We blijven dan ook innoveren, groeien en investeren. Dat doen we door onze troeven te versterken en verbinden, over beleidsdomeinen en grenzen heen. Zo komen we tot één sterk toeristisch product dat we beter in de markt kunnen zetten.

Samen met onze partners, waaronder private ondernemers en ook de 44 steden en gemeenten, werken we aan een sterk Limburg. Want de toekomst is wat we er samen van maken. Vandaag.

Terug naar boven

Erik Gerits

Download de toelichting (.pdf).

Tijdens de Novemberzittingen, op 9 november 2016, stelde gedeputeerde Erik Gerits zijn beleid voor 2017 voor.

Een samenvatting ...

De Limburgse economie heeft in het verleden al vaker gesputterd, maar dankzij onze veerkracht komen we elke crisis te boven. Toch blijven onze uitdagingen groot: de lage productiviteitsgraad verhogen, de relatief hoge werkloosheidsgraad verlagen, bedrijven internationaler laten denken … In 2017 bouwen we dan ook verder aan een sterk en toekomstgericht economisch systeem voor onze provincie. We nemen hiervoor de SALK-strategie als basis.

De speerpunteneconomie: versterking via de POM

We ondersteunen de speerpuntsectoren die noodzakelijk zijn voor de verdere groei van onze provincie. Onder meer via steun aan projecten zoals EnergyVille, Logistiek Platform Limburg en Agropolis. We versterken die sectoren met een actief beleid vanuit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Samen met onze partners ontwikkelen we clusterprogramma’s voor de logistieke sector, energiesector en maakindustrie. We bouwen de POM verder uit tot een sterke economische ontwikkelingsorganisatie, ingebed in een ruimere economische ontwikkelingsstructuur voor Limburg.

Ondernemerschap: meer innoveren, meer internationaliseren

Ondernemerschap blijft de basis van ons economische weefsel. Limburg heeft behoefte aan meer innovatief ondernemerschap, meer ondernemingen die de internationale markt opzoeken én meer ruimte voor ondernemerschap.

We ondersteunen daarom coördinatieplatformen voor ondernemers en initiatieven voor ondernemerschapseducatie en -stimulering. We investeren in programma’s en ondersteuningsfondsen voor starters en jonge ondernemingen in een groeifase. En met Europese middelen realiseren we het Creative Limburg Fast Forward-programma, dat focust op creatief en crosssectoraal ondernemen.

Daarnaast willen we vanuit de POM ook letterlijk ruimte creëren voor ondernemerschap, aangepast aan de behoeften van verschillende types ondernemingen en aan nieuwe evoluties.

Retail: transitiefase ondersteunen

De detailhandel staat voor grote uitdagingen. Retailers en hun steden/gemeenten moeten nieuwe vormen van retail(omgevingen) creëren en een nieuwe visie op toekomstige stadskernen ontwikkelen. De provincie ondersteunt die transitie. Onder meer met een kennisnetwerk en gespecialiseerde expertise voor handelaars en gemeentebesturen.

Een versterkt streekbeleid

We positioneren Limburg als één socio-economische regio met sterke deelregio’s. We willen de economische draagkracht van die deelregio’s vergroten met een nieuw samenwerkingsmodel tussen Vlaanderen, de 39 participerende gemeenten en de provincie. Daarom richten we een hefboomfonds voor gemeentegrensoverschrijdende projecten op van in totaal zo’n 3,6 miljoen euro. We starten met het Maasland en Noord-Limburg.

Arbeidsmarkt: samenwerken met steden en gemeenten

We ontwikkelen regionale arbeidsmarktsamenwerkingen tussen steden en gemeenten en ondersteunen arbeidsmarktinitiatieven waarin gemeentebesturen partners zijn. Met een regionaal arbeidsmarktfonds financieren we subregionale arbeidsmarktprojecten.

Europa: focus op de SALK-prioriteiten

We blijven de Europese programma’s uitvoeren, met bijzondere aandacht voor de economische ontwikkelingsprioriteiten uit het SALK-plan.

Terug naar boven

Jean-Paul Peuskens

Download de toelichting (.pdf).

Op 17 november 2016 nam gedeputeerde Jean-Paul Peuskens het woord tijdens de Novemberzittingen om zijn beleid toe te lichten.

Een samenvatting ...

Mobiliteit: duurzaam werken aan woon-werk- en woon-schoolverkeer

Limburgers verdienen een comfortabel en veilig fietspadennet. Fietssnelwegen beschouwen we daarbij als de ruggengraat. We investeren in een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk en degelijke fietsstallingen, signalisatie en verlichting.

Daarnaast geven we een extra stimulans aan duurzaam woon-werkverkeer via de testkaravaan, waarbij werknemers uiteenlopende vervoermiddelen kunnen uitproberen.

We blijven ook investeren in de mobiliteitskansen voor personen met een beperking én in verkeerseducatie rond woon-schoolverkeer.

We zijn ervan overtuigd dat duurzame mobiliteit ook economische winst oplevert.

Onderwijs: talent zich maximaal laten ontplooien

We geven onze provincie een sterkere toekomst als we elk talent maximaal de kans geven om zich te ontplooien. Door te focussen op gelijke kansen voor alle kinderen, creëren we meer mogelijkheden voor Limburg. We blijven dan ook inzetten op gelijke onderwijskansen en taalbevorderende initiatieven.

Als provincie werken we zo veel mogelijk gemeenteoverschrijdend, maar nog altijd op maat. We streven ernaar om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen én om de afstand tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen.

Regiomarketing: Limburg profileren als investeringsregio

We positioneren Limburg als een dynamische, innovatieve en energieke regio waar er fysieke en mentale ruimte is om te ondernemen. Dat doen we via sterke campagnes zoals "Limburg: hier groeien ideeën" en het "Limburgsymbool".

Jeugd: streven naar vlotte overdracht

Het beleidsdomein "Jeugd" gaat in 2018 over naar Vlaanderen en de gemeenten. We houden in 2017 de provinciale subsidiereglementen nog in stand, zodat onze jeugdwerking vlot blijft verlopen. We gaan dan ook nog één keer voluit voor Limbomania.

Terug naar boven

Inge Moors

Download de toelichting (.pdf).

Tijdens de Novemberzittingen, op 17 november 2016, bracht gedeputeerde Inge Moors haar beleid voor 2017.

Een samenvatting ...

Ruimtelijke ordening: een nieuwe weg inslaan met het Beleidsplan Ruimte Limburg

Onze structuurplannen voor ruimtelijke ordening vormden de voorbije jaren het fundament van ons beleid. Ze hebben hun nut zeker bewezen, maar bleken vrij log en weinig flexibel. Bovendien was hun impact op onze ruimte ingrijpend. We durven in 2017 dan ook een omslag te maken en vertrekken hierbij vanuit het "Beleidsplan Ruimte Vlaanderen" (BRV).

We bereiden een "Beleidsplan Ruimte Limburg" (BRL) voor. Daarmee willen we inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals de behoefte aan sterke steden, een goede ontsluiting en nieuwe economische evoluties.
Met het BRL slaan we vastberaden een nieuwe weg in ons ruimtelijke beleid in. We kiezen daarbij voor een hoger ruimtelijk rendement en minder ruimtebeslag. Het BRL bouwt voort op de grote lijnen van ons huidige structuurplan, maar legt nieuwe strategische klemtonen.

Uiteraard houden we rekening met het BRV én de lopende SALK-projecten.

Landbouw en platteland: focus innovatie, kwaliteit en duurzaamheid

De landbouw en het platteland maken integraal deel uit van onze Limburgse identiteit. Daarom blijven we sterk inzetten op een duurzame, innovatieve en leefbare land- en tuinbouw. Geïntegreerd in de omgeving én gewaardeerd door de bevolking.

De uitdagingen waarmee de sector te kampen krijgt, blijven groot. Vernieuwing, onderzoek en imagoversterking zijn de sleutelwoorden voor 2017. Limburg kiest voor een stimulerende en faciliterende aanpak. We focussen op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. 

Zo ondersteunen we wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoekscentra, zoals het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), de PIBO-Campus en het Proef- en Vormingscentrum (PVL) en stimuleren we ruraal ondernemerschap. We zetten ook in op imagoversterkende acties voor de landbouw. Hiermee plaatsen we niet enkel lokale landbouw extra in de kijker, maar ook onze landbouwproducten. Deze staan mee in voor verbredingsactiviteiten van de landbouwers en dragen zo bij aan onze lokale economie.

Terug naar boven

Budget

Het budget is opgebouwd volgens het stramien van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC), een belangrijk instrument om uit te groeien tot een efficiëntere overheid.

Tijdens deze legislatuur streeft het provinciebestuur naar Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg.

Downloads

In de toelichting bij het budget 2017 vind je snel de meest relevante cijfers terug.

Algemene informatie rond het budget en de meerjarenplanning vind je terug via www.limburg.be/provincialemiddelen.

Terug naar boven 

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social