Provinciaal natuurcentrum

Het Provinciaal Natuurcentrum is actief op het kruispunt van biodiversiteit en educatie met het oog op het realiseren van een breed draagvlak voor de Limburgse natuur en duurzame ontwikkeling.

In samenwerking met verschillende partners neemt het Povinciaal Natuurcentrum een taak op in de bescherming en ontwikkeling van de Limburgse natuur. Het Provinciaal Natuurcentrum zet in op het verwerven en verspreiden van kennis. Daarnaast neemt het een “labofunctie” op en faciliteert het de Limburgse actoren in natuurbeheer, natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.

In  een aantal “kruispuntinitiatieven” combineert het Provinciaal Natuurcentrum biodiversiteit en educatie. Naast de basiswerking worden ook projecten, samenwerkingsverbanden, campagnes en evenementen opgestart en ondersteund.

Onder het Provinciaal Natuurcentrum ressorteren enkele bezoekerscentra, het Netwerk Natuuronderzoek, het Netwerk Educatie, het Netwerk Citizen Science en MOS (het vroegere Milieuzorg Op School).

Er wordt nauw samengewerkt met de provinciale natuur- en milieuverenigingen.

Netwerk Natuuronderzoek

Het Limburgs Natuur- en Milieueducatief netwerk coördineert, stimuleert en ondersteunt alle initiatieven rond natuur- en milieueducatie (NMEDO). Het betreft de werking in het onderwijs, de natuurverenigingen, natuurcentra, natuurgidsen, gemeenten en regionale landschappen.

Netwerk Educatie

Ben je gefascineerd door onze fauna en flora? Heb je altijd al meer willen weten over specifieke dier- of plantensoorten? Werk dan mee in het netwerk Natuuronderzoek!

Natuuronderzoekers verenigd binnen de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, observeren planten en dieren, stellen inventarissen op en voeren acties ten voordele van bedreigde soorten. Binnen deze koepel zijn diverse werkgroepen actief (planten, vogels, mossen, paddenstoelen, zoogdieren, geologie, insecten, …) waaraan iedereen kan deelnemen.

Netwerk Sitizen Science

Het Netwerk Citizen Science coördineert, stimuleert en ondersteunt  projecten en activiteiten binnen natuur, milieu en klimaatonderzoek en onderzoekseducatie.

Om dit te realiseren bestaat het netwerk uit partners binnen de natuur- en milieusector en de educatiesector: overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen, maar ook vrijwilligers, jongeren uit jeugdorganisaties, natuurorganisaties, ondernemers, parkbezoekers, tuineigenaars ... kortom iedereen.

Natuur- en Milieueducatie, klimaateducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling

Het PNC heeft een aanbod van educatie op vlak van natuur, milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling  waarmee het zich in de eerste plaats richt op het onderwijs (leerlingen, studenten, leerkrachten). Dit educatief aanbod wordt aangeboden op drie locaties in Limburg (Genk, Sint-Truiden en Dilsen-Stokkem).

Naast een eigen aanbod, ondersteunt het Provinciaal Natuurcentrum volwassenen met een intermediaire rol (leerkrachten, directies, educatieve gidsen, ...) om educatie voor duurzame ontwikkeling te realiseren vanuit het principe “teach the teacher”. 

We brengen kinderen, jongeren en volwassenen in contact met natuur om zo te werken aan waardering en zorg voor die natuur. Dat doet het Provinciaal Natuurcentrum o.a. door scholen die hun schooldomein vergroenen te ondersteunen. Daarnaast zetten we in onze eigen programma’s de volgende jaren extra in op natuurbeleving.

Wil je de Limburgse natuur beleven en ontdekken? Breng een bezoekje aan één van onze natuurcentra. Voor scholen van zowel basis- als secundair onderwijs werkten we een gevarieerd educatief aanbod uit.

Biodiversiteit

Op vlak van biodiversiteit geeft het Provinciaal Natuurcentrum advies aan andere provinciale diensten (o.a. Waterlopen en Ruimtelijke Planning), gemeenten en andere Limburgse natuuractoren. Zo zet het mee een gebiedsgericht beleid op vlak van biodiversiteit op. Het Provinciaal Natuurcentrum volgt onderzoek van derden rond de biodiversiteit in Limburg en organiseert zelf relevant onderzoek in de rand van een thematische werking (bijvoorbeeld over bijen, bermen, bomen, …).  Het Provinciaal Natuurcentrum betrekt burgers bij het onderzoek naar natuur, milieu en duurzaamheidsthema’s. Zo wordt er ingezet op citizen science en coördineert het Provinciaal Natuurcentrum het Netwerk Natuuronderzoek Limburg. Dit netwerk van meer dan 500 vrijwilligers bestaat uit verschillende werkgroepen die de Limburgse biodiversiteit in kaart brengen.

De volgende jaren ligt de focus op de realisatie van natuurverbindingen. We streven naar een fijnmazig ecologisch netwerk van verbindende elementen tussen de grote natuurgebieden. We realiseren deze natuurverbindingen o.a. door projectplannen uit te werken en partners te ondersteunen bij de inrichting van deze natuurverbindingen, door een overlegplatform rond bermen te organiseren, door het provinciaal aankoopbeleid te evalueren, … Ook coördineren we het gebiedsgericht project “De Wijers”.

Verder neemt het Provinciaal Natuurcentrum haar rol als kenniscentrum rond Limburgse biodiversiteit op door natuuronderzoek uit te voeren in functie van natuurverbindingen en gemeenten en burgers te informeren over biodiversiteit.