De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provinciaal subsidiereglement voor innovatie-awards voor de land- en tuinbouw

Besluit van 18 juni 2014
Gewijzigd: 21 september 2016

De provincieraad van Limburg,

Gelet op volgende beleidsdoelstelling, actieplan en actie van het provinciaal beleid 2014-2019:

 • beleidsdoelstelling Sterk Limburg
 • actieplan “Bijdragen aan een sterk Limburg door het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en innovatieve land- en tuinbouw”
 • actie “ Ondersteunen van innovatie in de land- en tuinbouw”;

Gelet op het "Provinciaal subsidiereglement voor innovatie-awards voor de land- en tuinbouw", vastgesteld bij provincieraadsbesluit van 21 december 2011;

Gelet op de toenemende concurrentie en de vrije handel van producten uit de land- en tuinbouwsector op de wereldmarkt waarbij prijs- en productiebeschermingen geleidelijk worden afgebouwd en afgeschaft;

Gelet op het dalende aantal land- en tuinbouwbedrijven in Limburg;

Gelet op het feit dat innovatie van groot belang is voor de economische ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector en niet alleen helpt om de concurrentiekracht te behouden en te versterken, maar ook een hefboom kan zijn om tegemoet te komen aan allerlei maatschappelijke uitdagingen;

Gelet op het feit dat de belangrijkste knelpunten voor innovatie in de land- en tuinbouwsector, een onzekere markt, een gebrek aan tijd, wetgeving en het ontbreken van financiering zijn en de provincie met dit subsidiereglement het enige van deze vier knelpunten waar ze rechtstreeks invloed op kan uitoefenen, namelijk de financiering, wenst op te vangen;

Gelet op het feit dat innovaties, uitdagingen zoals bijvoorbeeld: een groeiende wereldbevolking, het aanleveren van voldoende vezels, biomassa en biomaterialen kunnen ombuigen tot opportuniteiten voor individuele landbouwers of zelfs de landbouwsector in zijn geheel;

Overwegende het feit dat vernieuwingen of innovaties die bedrijfsleiders doorvoeren hen zullen helpen om ook in de toekomst hun productiviteit, duurzaamheid en concurrentiekracht niet alleen te kunnen behouden, maar ook te versterken;

Overwegende dat technologische ontwikkelingen en innovatie noodzakelijk zijn opdat de bestaande land- en tuinbouwbedrijven kunnen overleven;

Overwegende dat er in verschillende economische sectoren al heel wat stimuli bestaan voor innovatieve projecten, maar dat deze in de land- en tuinbouw nog beperkt zijn;

Overwegende dat de ontwikkeling van innovatieve projecten een meerkost en/of een groter financieel risico betekent;

Overwegende dat het provinciebestuur voluit kiest voor innovatie en het dus wenselijk is dat innovatieve projecten ondersteund worden;

Overwegende dat door het organiseren van deze innovatiewedstrijd een stimulans ontstaat voor het bedenken en uitwerken van innovatieve projecten in Limburg en dat de beste projecten via een subsidie gestimuleerd worden tot realisatie;

Gelet op de diverse bevoegdheden van het provinciebestuur inzake land- en tuinbouw, o.a. inzake duurzame landbouw, educatie en promotie;

Gelet op Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

Gelet op Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EU-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector;

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen noodzakelijk zijn om het subsidiereglement conform te maken met de Europese staatssteunregelgeving;

Overwegende dat het om bovenvermelde redenen aangewezen is over te gaan tot de wijziging en nieuwe vaststelling van dit subsidiereglement;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op budgetsleutel 2014/649020/2/0530/2LA1501n 'Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/Innovatieve award met betrekking tot land- en tuinbouw' van het provinciebudget;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Overwegende dat de provincie Limburg een vooruitstrevend beleid voert voor wat betreft de toegankelijkheid van het eigen provinciaal patrimonium en wenst dat lokale besturen en privépartners die een provinciale investeringssubsidie ontvangen een inspanning zouden leveren om de toegankelijkheid van hun infrastructuur te verhogen;

dat geopteerd wordt voor een begeleiding door de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) om de subsidieaanvrager te faciliteren, te begeleiden en te ondersteunen gedurende het (ver)bouwen door op regelmatige tijdstippen contacten met de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) in te bouwen;

dat hiertoe een overeenkomst zal worden afgesloten tussen de subsidieaanvrager en de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter);

dat deze begeleiding geen bijkomende kosten impliceert voor de subsidieaanvrager en dat de uitgaven van deze begeleiding gedragen worden door de provincie Limburg in het kader van een subsidie die de provincie Limburg toekent aan de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter);

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks door de provincieraad vastgestelde budget en binnen de perken van het daartoe, in het vermelde budget, uitgetrokken krediet, kan de deputatie onder welbepaalde voorwaarden een projectsubsidie verlenen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een innovatief projectvoorstel voor de land- en tuinbouwsector in Limburg indient.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder “innovatie-award”: de prijs die de winnaars van deze innovatiewedstrijd ontvangen in de vorm van een projectsubsidie in het kader van dit reglement.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager:

 • een bedrijfszetel of adres hebben dat gelegen is in de provincie Limburg (B)
 • alle verplichtingen, die voortvloeien uit eerdere toekenningen door de provincie van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg, nageleefd hebben.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • binnen het jaar minstens gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden
 • een innovatief karakter hebben voor de land- en tuinbouw in Limburg
 • een voorbeeld- of een pilootfunctie vervullen voor de land- en tuinbouw in Limburg
 • uitgevoerd worden in de provincie Limburg
 • indien het een investeringsproject betreft en voor zover van toepassing: getoetst worden aan de mate van toegankelijkheid voor personen met een beperking
 • het project mag niet uitgevoerd zijn bij de indiening van het project.

Artikel 5: voorwaarden waaraan het project financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie mag het project nooit voor meer dan 100 % gefinancierd worden.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 6: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Een digitaal exemplaar moet gestuurd worden naar landbouw@limburg.be of op een cd-rom bezorgd worden op ondervermeld adres.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag moet na de tweejaarlijkse oproep door de deputatie en voor het verstrijken van de door de deputatie gestelde uiterste datum ingediend worden.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Landbouw en Platteland
Directie Ruimte
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel. 011 23 74 47
E-mail landbouw@limburg.be

Artikel 7: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier
 • een begroting van ontvangsten en uitgaven van het project
 • een concrete omschrijving van het projectvoorstel met daarin de situering en locatie, de omschrijving van de doelstellingen en de verantwoording van de innovatieve waarde van het project (2-5 pagina’s)
 • een duidelijke timing voor uitvoering waaruit blijkt dat het project, in geval van verkrijging van de aangevraagde subsidie, volledig of voor een belangrijk deel kan worden uitgevoerd binnen het jaar dat volgt op de datum van bekendmaking van de award-winnaars
 • een ingevuld en ondertekend formulier van de verklaring op eer dat voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van steun onder de de-minimis voorwaarden
 • het bewijs dat de vereiste vergunningen verkregen werden, voor zover dit bewijs nog niet op het moment van de subsidieaanvraag werd ingediend, en waar van toepassing
 • indien het een investeringsproject betreft, en voor zover van toepassing: een kopie van de overeenkomst tussen de aanvrager en de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter), Belgiëplein 1, 3510 Kermt.
  Deze overeenkomst bevat afspraken met betrekking tot de tijdstippen waarop de aanvrager een beroep zal doen op de begeleiding van de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter). Een modelovereenkomst kan bij de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) verkregen worden. De vermelde begeleiding door de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) wordt gefinancierd door de provincie Limburg. Voor de aanvrager is deze begeleiding
  kosteloos.

Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
Het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in bovenvermeld artikel opgevraagd worden of kunnen van de bovenvermelde website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 8: toetsing op tijdigheid

Aanvragen die buiten de termijn vermeld in artikel 6 werden ingediend, komen in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
De postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst bij het bestuur geldt als datum voor de toetsing.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 9: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het project inhoudelijk en financieel moet voldoen

§1 De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement en wordt vóór de beslissing over het al of niet toekennen van de subsidie voor advies voorgelegd aan jury.

§2 Deze jury oordeelt op basis van volgende criteria:

 • het innovatief en origineel karakter
 • de impact en relevantie voor de Limburgse land- en tuinbouw
 • de haalbaarheid van het project
 • de kwaliteit en duurzaamheid van het project

§3 De criteria worden als volgt gewogen:

 • het innovatief en origineel karakter: 40 punten
 • de impact en relevantie voor de Limburgse land- en tuinbouw: 20 punten
 • de haalbaarheid van het project: 20 punten
 • de kwaliteit en duurzaamheid van het project: 20 punten

§4 Wanneer dit gevraagd wordt, moet de projectindiener zijn/haar project aan de jury komen voorstellen en verdedigen.

§5 De deputatie is bevoegd voor de oprichting, samenstelling en ontbinding van deze jury.

Artikel 11: toetsing op krediet

De kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning. In voorkomend geval wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag en komen de aanvragen chronologisch in aanmerking.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 12: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste indiendatum, en op basis van de selectie en rangschikking door de jury, of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 13: bepaling van het subsidiebedrag

§1 Het jaarlijks krediet, dat in het provinciebudget werd ingeschreven voor dit reglement, wordt verdeeld onder de 5 beste projectvoorstellen die door de jury worden geselecteerd. Aan ieder van de 5 projecten wordt 20 % van het ingeschreven budget toegekend.

Het toe te kennen subsidiebedrag wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende raming van projectontvangsten en -uitgaven zoals opgenomen in en gevoegd bij het aanvraagformulier.
Het definitief subsidiebedrag wordt na de indiening van de nodige documenten ter verantwoording van de aanwending van de toegekende subsidie berekend op basis van de werkelijke projectontvangsten en -uitgaven na de projectuitvoering en nadat aan de voorwaarden van ondervermelde artikels 17 en 18 werd voldaan. Enkel uitgaven die gedetailleerd bewijsbaar zijn, worden aanvaard voor de bepaling van het definitief subsidiebedrag.
De gemaakte kosten moeten bovendien in verhouding staan tot de gerealiseerde doelstellingen. Enkel kosten gemaakt binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn komen in aanmerking.

§2 De deputatie kan mits grondige motivering beslissen om één of meerdere innovatie-awards niet uit te reiken.

De bepaling van de provinciale subsidie kan beperkt worden tot bepaalde uitgavenelementen. De deputatie zal per aanvraag de niet-subsidiabele uitgavenelementen vaststellen.

Artikel 14: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 5.000,00 euro per aanvraag.

Artikel 15: minimumsubsidiebedrag

Indien na toetsing en berekening het subsidiebedrag lager dan 500,00 euro is, zal de subsidie niet toegekend worden.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 16: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.
Een eerste schijf van 50 % wordt betaald bij de toekenning.
Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo vermeld in de volgende artikels zijn vervuld.

Artikel 17: voorwaarden tot betaling van het saldo

Binnen een termijn van 13 maanden, te rekenen vanaf de dag van de toekenning van de innovatie-awards, kalenderdagen, moet de aanvrager een aanvraag tot betaling van het saldo samen met de volgende documenten indienen op het in artikel 6 vermelde adres:

 • een inhoudelijk rapport houdende de verantwoording van de gerealiseerde doelstellingen
 • een financieel rapport houdende de overzichtelijk gebundelde kopies van facturen en kastickets met betalingsbewijzen, of enig ander bewijs van de voor het project gemaakte kosten
 • indien het een investeringssubsidie betreft en voor zover van toepassing: het verslag over de eindcontrole door de private stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) eventueel aangevuld met een verantwoording van de aanvrager waarom niet kon worden voldaan aan de toegankelijkheidsvereisten.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 18: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • melding te maken van de ondersteuning door de provincie op de wijze zoals bepaald door de deputatie bij de toekenning
 • voor alle werken de vereiste vergunningen te verkrijgen, voor zover het bewijs dat deze vergunningen verkregen werden nog niet op het moment van de subsidieaanvraag werd ingediend
 • het project binnen een termijn van 12 maanden te realiseren.
  Uitzonderlijk kan de deputatie beslissen tot een verlenging van de realisatietermijn, waarbij automatisch ook de termijn tot indiening van de betalingsaanvraag met eenzelfdeduur wordt verlengd. Hiertoe moet de aanvrager een gemotiveerde aanvraag indienen op hogervermeld adres met opgave van de reden en de duur van de gewenste verlenging. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing tot het al dan niet verlengen van deze termijnen.
 • het ontvangen subsidiebedrag niet aan te wenden voor reservevorming
 • de in artikel 17 van dit reglement bedoelde betalingsaanvraag tijdig in te dienen
 • de provincie Limburg onverwijld op de hoogte te brengen van bijzondere ontwikkelingen in de projectuitvoering.

VIII Controle en sancties

Artikel 19: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 20: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 21: informatieverstrekking

Aan de provincieraad wordt jaarlijks verslag uitgebracht van alle via dit reglement verstrekte subsidies.

Artikel 22: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2014.

Artikel 23: opheffingbepaling

Het reglement 'Provinciaal subsidiereglement voor innovatie-awards voor de land- en tuinbouw' van 21 december 2011 wordt hierbij opgeheven met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 24: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2014-06-18

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen