De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

“Digital Health Innovation”: Limburg als hefboom voor Vlaanderen

dinsdag, 07 mei 2019

Stel je voor…

Jean, een man uit Riemst, 66 lentes jong, is net met pensioen en verkeert in goede gezondheid behalve dan dat hij een allergie heeft voor de bekende tetanusvaccinatie. Voor het pinksterweekend had Jean met zijn vrouw een weekendje naar Nieuwpoort gepland. Tijdens een fietstochtje op de dijk komt hij ongelukkig ten val en komt terecht op de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat ziekenhuis gebruikt softwarepakket X. Dat softwarepakket is in principe goed, maar het wisselt geen informatie uit met softwarepakket Y dat door de huisarts wordt gebruikt. De pakketten praten niet met mekaar. Tijdens de behandeling krijgt de man een preventieve tetanusvaccinatie en dientengevolge een ernstige allergische reactie. Indien de voorvermelde softwarepakketten van de spoeddienst in Nieuwpoort en de huisarts in Riemst in staat waren geweest om met mekaar te “communiceren”, dan was dit nooit gebeurd.

Alleen al voor huisartsen worden er in Vlaanderen meer dan 20 softwarepakketten op de markt aangeboden. Voor andere zorg- en welzijnsverleners (thuiszorg, kinesitherapeuten, etc.) zijn er weer andere pakketten. Maar er ontbreekt één essentiële schakel: een digitaal platform dat ze allemaal met mekaar verbindt en waar met 1 klik toegang wordt gegeven naar de informatie die de patient bereid is te delen met zijn zorg- en welzijnsverleners en indien nodig met zijn mantelzorgers.

Een ander probleem had Sabine, een dame van 53 uit Kinrooi. Sabine is sinds enige tijd in behandeling omdat er bij haar borstkanker was vastgesteld. In het kader van de behandeling moet Sabine gedurende 6 weken om de week naar UZ Gasthuisberg voor radiotherapie. Zelf rijden is echter niet zo vanzelfsprekend want bij het terug naar huis komen, voelt Sabine zich altijd misselijk en draaierig. Haar man kan zich op zijn werk wel af en toe vrij maken maar enkele malen heeft Sabine beroep moeten doen op niet dringend liggend medisch vervoer. Daarvoor moet ze de hulp van een private ambulancier inroepen. Ze heeft een lopende afspraak met een ambulancedienst, maar in de derde week komt de ambulance in de file te zitten en heeft ernstige vertraging opgelopen. Radiotherapie (bestraling, in de volksmond) is erg tijdsgebonden. Het is van levensbelang dat de behandeling tijdig gebeurt. Met de juiste digitale oplossing zou een andere ambulancedienst uit de regio automatisch kunnen inspringen en komt de behandeling van Sabine niet in gevaar. Op dit moment bestaat er voor Niet Dringend Liggend Vervoer (NDLV) in Vlaanderen echter géén digitaal platform. Er is erg veel onduidelijkheid bij patiënten en indien er problemen ontstaan, zijn er tal van inefficiënties. Ook hier ontbreken de juiste digitale tools die voor meer efficiëntie en tijdswinst en bijgevolg meer quality of service voor patiënten kunnen zorgen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: "De toekomst in zorg- en welzijn staat voor grote uitdagingen. Meer noden die steeds complexer zijn en waar informatie steeds belangrijker wordt om kwalitatieve zorg te verlenen. Daarom kiezen we resoluut voor gebruik van digitalisering en technologische mogelijkheden om dit te realiseren. Maar de grootste vooruitgang is het effectief centraal zetten van de patiënt waarbij deze wel geïnformeerd keuzes kan maken of zelf aan het roer staat van zijn persoonlijk zorg en welzijnsdossier." 

2 nieuwe projecten

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg lanceert vandaag in opdracht van de Vlaamse regering twee kersverse projecten die passen binnen de strategie van Digital Health Innovation. Vanuit de samenwerkingsverbanden in Limburg, in nauw overleg met Vlaamse partners, zullen die eerst in de zorgproeftuin Limburg worden opgezet en uitgetest en daarna in geheel Vlaanderen verder uitgerold zullen worden.

Eén project heeft specifiek betrekking op "Digitalisering niet-dringend liggend medisch vervoer" en het andere op de creatie van "Eén digitaal platform dat alle zorgprofessionals en de patiënt met mekaar verbindt".

Efficiëntere zorg door efficiëntere uitwisseling van informatie

Vlaanderen zet volop in op een sterkere en efficiëntere zorg met daarin de patiënt als spilfiguur. De wereld van de zorg zit in volle transitie, bijvoorbeeld door de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de basis-specialistische zorg. Hierdoor worden onderlinge communicatie en afstemming tussen de verschillende zorgactoren steeds belangrijker. Daarenboven zorgen de steeds complexer wordende zorgvraag en de evolutie van een aanbod-gestuurd naar een meer vraag-gestuurd model voor meer uitdagingen.

"Deze projecten kaderen in de Vlaamse agenda inzake 'Digital Health Innovation' waarbij met behulp van digitale tools en platformen de zorgsector en dus ook de patiënt beter ondersteund worden”, aldus de minister. “De efficiëntere uitwisseling van informatie die we nastreven, moet zorgen voor tijdswinst en kwaliteitsverbetering in de zorg en daar is iedereen bij gebaat: zowel de zorgprofessionals als de patiënten. En dat zonder dat er voor de patiënt een extra kost ontstaat. Daarom heeft de Vlaamse regering op 29 maart jl. beslist om de POM Limburg de opdracht te geven om deze projecten te ontwikkelen en uit te voeren.”

Uitgetest in Limburg

Beide projecten worden gerealiseerd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse regering en de provincie Limburg.

"POM Limburg neemt wederom zijn versnellersrol op en activeert de Limburgse zorgproeftuin in Vlaanderen met als doel om de zorg voor en rond de patiënt beter af te stemmen en te coördineren. POM Limburg heeft van de Vlaamse regering een mandaat gekregen om sterke digitale innovaties op te zetten en uit te testen en dit in een sterke samenwerking met verscheidene actoren uit het brede zorglandschap. Daarom werden voor deze projecten twee ambitieuze consortia opgezet die de projecten zullen gaan uitvoeren. Eens dat de platformen in Limburg uitgetest en gerealiseerd zijn, worden ze in de rest van Vlaanderen uitgerold”, stelt gedeputeerde Tom Vandeput, voorzitter van POM Limburg. “Deze projecten zullen de eerste inhoudelijke pijlers worden van de toekomstige Digital Healthcare Campus op het Wetenschapspark in Diepenbeek.”


Bijkomende duiding projecten

Digitalisering Niet-Dringend Liggend Medisch Vervoer

In het kader van het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten neemt het belang van het niet-dringend liggend ziekenvervoer (NDLZ) toe. Tot op heden zijn er echter nog heel wat knelpunten in de organisatie en werking van dat type ziekenvervoer: een gefragmenteerd aanbod van diensten, geen of beperkte terugbetaling voor de gebruiker, de terugbetalingssystemen beïnvloeden de keuze van het type zorg- en patiëntenvervoer, oneigenlijk gebruik, onveilige situaties voor de patiënt, ...

Vraag en aanbod moeten bijgevolg efficiënter beheerd worden en de bestaande patiëntenvervoerscapaciteit moet optimaal ingezet worden. In dit kader zal er een digitaal platform opgericht worden dat enerzijds zal bestaan uit een efficiënte verwijzing naar het juiste type vervoer voor de gebruiker, op basis van de zorgzwaarte om het oneigenlijk gebruik te reduceren, en anderzijds een dynamisch systeem zal omvatten dat op de meest efficiënt mogelijke manier ritten zal (her)inplannen en permanent rekening zal houden met last-minute wijzigingen, zoals een annulering van een rit, een vertraging door een file of het uitvallen van een ziekenwagen door pech. Tot slot zal er een centraal nummer worden opgericht dat als doel heeft om de gefragmenteerde vraag te centraliseren. Eerstelijnsactoren, zoals sociale diensten en huisartsen, kunnen op dit nummer bellen om NDLZ voor hun patiënt te regelen. Hierbij krijgen ze dan een overzicht van de beschikbare ziekenwagens en hun prijzen. Zo is er een betere matching tussen vraag en aanbod.

Dit project wordt getrokken door de POM Limburg. De overige projectpartners zijn Belgambu (de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten), Christelijke Mutualiteit (CM) Limburg, de overkoepelende Mutualistische Alarmcentrale MUTAS - EuroCross België en het Vlaams Patiëntenplatform.

De totale projectkost bedraagt 1.195.363,27 euro. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is er een bijdrage in de financiering voorzien van 478.145,30 euro. Daarnaast is er een Vlaamse cofinanciering (HERMES-fonds) ten bedrage van 334.701,72 euro en draagt ook de provincie Limburg een deel van de kosten met een inbreng van 143.443,59 euro.

Eén digitaal platform dat alle zorgprofessionals en de patiënt met mekaar verbindt

De provincie Limburg kent reeds goede samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, thuiszorgdiensten, sociale diensten, ziekenhuizen, enz. Ondanks deze goede samenwerkingen blijkt dat de digitale linken tussen deze verschillende stakeholders niet altijd optimaal werken of zelfs ontbreken. Dit gebrek werkt afstemmingsproblemen tussen zorgprofessionals onderling en de patiënt in de hand.

Veel eerstelijnsactoren (= alle professionele zorg- en welzijnsorganisaties die rechtstreeks toegankelijk en dus zonder doorverwijzing bereikbaar zijn) maken reeds gebruik van beroepsspecifieke softwarepakketten om medische en persoonlijke gegevens digitaal te registreren en bewaren. Echter door het ontbreken van de koppelingen tussen de verscheidene softwaresystemen kunnen de systemen niet met elkaar communiceren. Tot op heden is gegevensdeling tussen de verschillende zorg- en welzijnsactoren is hierdoor vaak moeilijk of onmogelijk. Het is dan ook de ambitie van de verschillende partners om dit bestaande netwerk te verduurzamen en digitaal te optimaliseren wat betreft kwaliteitsvolle en veilige zorg. Een betere afstemming tussen de verschillende netwerken komt ook de arbeidstevredenheid van welzijns- en zorgverleners ten goede aangezien ze gebruik kunnen maken van een goede digitale infrastructuur die optimaal functioneert.

Ook dit project wordt getrokken door de POM Limburg. De overige projectpartners zijn het Vlaams Patiëntenplatform, het Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), het JESSA Ziekenhuis (als vertegenwoordiger voor een groep van 8 Limburgse ziekenhuizen) alsook het Wit-Gele Kruis van Limburg.

De totale projectkost bedraagt 2.488.420,21 euro. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is er een bijdrage in de financiering voorzien van 995.368,08 euro. Daarnaast is er een Vlaamse cofinanciering (HERMES-fonds) ten bedrage van 696.757,66 euro en draagt ook de provincie Limburg een deel van de kosten met een inbreng van 298.610,43 euro.